bears

"План за мечката" - покана за обсъждане

Обществено обсъждане на актуализирания План за действие за вида кафява мечка в България

17.6.2022

Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ организира обществено обсъждане във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.020-0022 „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Обществените обсъждания ще се проведат на 08.07.2022 г. от 10.00 ч. в конферентната зала на Университетска база „Бачиново“ на Югозападен университет „Неофит Рилски“, парк Бачиново, Благоевград.

За предварително запознаване с текста на актуализирания План за действие за вида кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758), същият е публикуван тук:

Актуализиран План за действие за вида кафява мечка

Актуализиран План за действие за вида кафява мечка

Отворете документа, за да разберете повече

Търсене