Кафява мечка

Четири лапи започва проект за актуализиране на плана за действие за вида кафява мечка в България

След като предходният действащ план изтече през 2018 г., проект на ЧЕТИРИ ЛАПИ беше одобрен за изготвяне на нов план за вида.

11.12.2020

Кафявата мечка е един от емблематичните видове животни за България и за разлика от много други страни в Европа, в които видът вече не съществува в природата, при нас все още има популация от него на различни места в страната. За съжаление мечките са заплашени от множество заплахи като изчезващи местообитания, бракониерство и конфликт човек – мечка там, където животните се приближават до райони със стопанска дейност.

След като предходният действащ „План за действие за кафявата мечка в България“ изтече през 2018 г., проект на организация за защита на животните „Четири лапи“ беше одобрен за финансиране за изготвяне на нов план за вида. 

Проектът със заглавие „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758)“, изпълняван на основание АДБФП № Д-34-121/24.08.2020 г., се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. 

Проектът на „Четири лапи“ беше одобрен за финансиране след  като премина процедура за подбор на проекти за „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативната програма.

Опазване на кафяви мечки

За изготвянето на плана за опазването на вида „Четири лапи“ събра екип от експерти с дългогодишен опит в проучването, опазването и управлението на популацията от кафяви мечки у нас, натрупан в научната сфера и в неправителствени организации. 

Сред експертите са  проф. Николай Спасов – учен с богат опит в проучването на едрите хищници и палеонтологията; Асен Игнатов – зоолог в НПМ-БАН с богат опит в изследване и опазване на животни и местообитания; Кирил Георгиев и Боряна Михова с повече от 25 години опит в опазване и проучване на дивата флора и фауна, специлаизирали в едрите хищни бозайници; Руслан Сербезов – с дългогодишен опит в опазването на биологичното разнообразие, работил в РИОСВ и МОСВ и активно работещ по темата за намаляване на конфликта човек – мечка; Владимир Тодоров – зоолог с повече от 10 годиини опит в полевото проучване на мечките в България; Александър Дуцов – консервационен биолог с опит в проучването и прилагането на практически мерки за намаляване на конфликта между мечки и хора. 

С цел да се постигне актуален и работещ документ, който да подпомогне опазването на вида в България, предстои да бъдат анализирани както състоянието на популацията в страната, така и социално-икономическите аспекти на управлението на вида. Като част от процеса за изготвяне на плана ще бъдат консултирани и всички заинтересовани страни, имащи отношение по въпроса.

Опазване на кафяви мечки

Периодът за набиране на  необходимата информация и изготвяне на актуално предложение за план за действие е две години – от август 2020 г. до ноември 2022 г. Теренните проучвания на екипа започнаха и първите резултати са вече факт, а новини за резултатите по проекта тепърва предстоят.

„Четири лапи" е международна неправителствена организация за защита на животните с централа във Виена, Австрия и представителства в 15 страни, сред които и България. Организацията популяризира хуманното отношение към животните чрез последователни кампании и проекти. У нас организацията е позната най-вече с Парка за танцуващи мечки край гр.Белица, изграден съвместно с фондацията на Бриджит Бардо и с дейностите си в помощ на бездомните животни, като за последните 10 години организацията е помогнала на над 30 хиляди кучета и котки от цялата страна чрез кастрация, лечение и намиране на дом.

АКАКТУАЛНИ НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА

Проследете как се развиват теренните проучвания и работата на експертите в екипа по този проект:

Вижте още

Търсене