Мечка в гората

ЧЕТИРИ ЛАПИ с категорична позиция против отстрела на мечката

Фондацията с официално писмо до отговорните институции - Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите. 

6.7.2021

Във връзка с инцидента с нападната жена от кафява мечка на  02. 07. 2021 г. в района на Парка за танцуващи мечки Белица, ние от ЧЕТИРИ ЛАПИ се противопоставяме на отстрела или преместването на диви мечки от естествената им среда.

В изпратено до Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите писмо, молим властите и техните експерти по дивата природа да направят всичко възможно за професионална оценка на случая, за споделяне на откритията и да се концентрират върху всички други възможности, за да спасят живота на мечката и да осигурят благосъстоянието, спокойствието и имуществото на хората. По отношение на злополучния инцидент, станал около Адрианов чарк близо до град Белица в петък, съчувстваме за случилото се с жената и се надяваме тя да се възстанови бързо.  

Твърдо вярваме в ефективното опазване и управление на вида кафява мечка в Европа и сме на мнение, че националните правителства са отговорните лица за прилагането на план за адекватни действия, който да включва стратегии, с които да се минимизира възможността за конфликти между хора и мечки и за активно обучение на общността. Ние сме на разположение, за да предложим експертиза и да подпомогнем властите с нашия опит, когато е необходимо. 

Директивата на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22/07/1992 стр. 0007 – 0050), изисква видът кафява мечка да е под строга защита. Транспонирането на това изискване в България е направено чрез вписването на вида в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) през 2002г.

България следва да се придържа към спазване на тази Директива, като съчетае защитата и управление на вида с нуждите и проблемите на хората, живеещи и работещи в местообитанията на вида. Много е важно МОСВ да осигури безопасността на хората, живеещи в районите, обитавани от мечки, като се предприемат мерки за намаляване на условията за възникване на конфликт между мечката и човека и вярваме, че мярката отстрел не следва да бъде приложена.

Напомняме, че доскоро България беше под наказателна процедура, свързана със защитата на вида кафява мечка.

Търсене