Bear Bobby at Belitsa

План за действие за опазване на кафява мечка

Проект № BG16M1OP002-3.020-0022 „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758)“ в България 2024 -2033 г

16.1.2024

Проект № BG16M1OP002-3.020-0022 „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758)“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Планът за действие е рамков документ, който описва заплахите и отрицателните за вида фактори на територията на страната. В него се прави оценка на степента на въздействието им, предлага се рамка на природозащитните дейности и мерки, необходими за опазването на вида. Същевременно, планът подпомага стратегическото планиране на дейностите за опазване и подобряване на ключовите му местообитания. В настоящия план са степенувани природозащитните мерки на национално ниво. Той следва да служи за подпомагане на дейността на регионалните структури на МОСВ и ИАГ по отношение на вида и оценката на заплахите за него, както и за определяне на важността и спешността на мерките за опазване и управление на популацията на кафявата мечка на национално и регионално ниво.

План за действие за опазване на кафява мечка

План за действие за опазване на кафява мечка

План за действие за опазване на кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758) в България 2024 -2033 г

Сподели сега

Търсене