Дариосиновяване

#Зовзазоопарковете: Зоокът Разград – какво се промени?

Зоокът Разград е трябвало да бъде затворен, защото не отговаря на много от законовите изисквания. Въпреки това МОСВ издава нов лиценз през 2020 г.  

9.12.2021

Зоокът Разград се намира в непосредствена близост до известен футболен стадион. Клетките и загражденията се намират на алея в парка, точно до пътното платно, от другата страна на което се намира стадионът с капацитет от 8500 души. Силният шум от стадиона е сериозен стресов фактор за отглежданите в неподходяща близост животни. Зоокът Разград е разположен на 0, 2 хектара площ, която е крайно недостатъчна за отглежданите животни.  

Зоокът Разград работи незаконно, без лиценз за зоологическа градина шест години от 20.06.2014 г. до 24.09.2020 г.  

До ветеринарна намеса от ЧЕТИРИ ЛАПИ през ноември 2017 г., зоологическата градина развъжда лъвове, които са братя и сестри (близкородствено размножаване), което е сериозно биологично нарушение, водещо до сериозни генетични заболявания и вродени аномалии в потомството. До този момент, животните са били размножавани, въпреки че заграждението на лъвовете не отговаря на законовите изисквания, въпреки недостатъчното пространство, липсващите грижи за малките, липсата на биолог и зооинжинер.  

Съгласно разпоредбите на българското и европейското законодателство поради изброените нарушения посочени по-горе, Зоокът Разград е трябвало да бъде затворен. Въпреки това МОСВ издава нов лиценз на Зоокът Разград през 2020 г.  

Според отговора на постъпил в Министерството на околната среда и водите въпрос относно непостигане целите на Директивата за зоологическите градини3 няма условия от предходния лиценз, които Зоокът Разград не е изпълнил. (Зоопаркът не е посочен сред лицензираните зоологически градини с неизпълнени изисквания от предходни лицензи.)  

Razgrad zoo 2021

Какви са неизпълнените условия?

В лиценза на Зоокът Разград, издаден през 2009 г. са поставени следните условия: 

  • В срок от 2 години на всички ограждения и клетки 1) пространството да се обзаведе и структурира съгласно изискванията на видовете според Наредба 6 и 2) на бетонната настилка да се направят места с естествена почва или пясък и по възможност да се озеленят.  

При посещенията на екипа на ЧЕТИРИ ЛАПИ и през 2020 г., а после – и през 2021 г., установихме, че част от животните продължават да обитават празни, бетонни клетки, които не отговарят на специфичните им нужди.  

  • Да се изпълнят изискванията за вида лъв за площ на ограждението и вътрешното помещение, както и изискванията за средово обогатяване – естествена настилка, боксове и пещери за спане, близки до естествените условия за живот на хищника, възможности за усамотяване и прикритие, достатъчна растителност за съответния хищник. Да се изгради нова клетка за лъвовете.  

Въпреки че е осигурена естествена настилка и външната площ е разширена,местообитанието на двата останали лъва – Любо и Ева – все още не отговаря на необходимите условия за вида. То не предоставя необходимото средово обогатяване и естествена растителност, а животните не са предпазени от стрес, тъй като няма къде да се скрият от посетителите на градския парк.  

В настоящия лиценз на Зоокът Разград е указано да не се отглеждат примати и други хищници, освен лъвове, докато не се осигурят подходящи условия за тях според българското законодателство. Няма условие за подобряване на средата на лъвовете. Прави впечатление също, че не са поставени изисквания за обогатяване и озеленяване на средата и на другите видове, които се отглеждат на бетонни площадки, като еленът лопатар.

Поставени са изисквания за разширяване на заграждението на елен лопатар, осигуряване на социална структура на благородния елен, който към момента се отглежда самостоятелно. За разлика от условията при повечето от останалите зоопаркове обаче, срокът за изпълнение на условията, свързани с подслоняването на животните, в лиценза на Зоопарк Разград е периодът на валидност на лиценза. Това означава, че благородният елен, например, може да живее самотен, в противоречие на изискванията, с години, до 2025 г.  

Razgrad zoo 2021
Призоваваме Зоопарк Разград да изпълни поставените в настоящия му лиценз условия възможно най-бързо!   

Призоваваме Зоопарк Разград да подобри средата на отглежданите животни и да изпълни поставените в настоящия му лиценз условия възможно най-бързо.  

Настояваме Министерството на околната среда и водите да извършва стриктен контрол на изпълнението на поставените изисквания в определения срок и да предприеме съответните мерки в случай на неизпълнение. Настояваме да бъде прекратена практиката за издаване на лицензи с едни и същи, неизпълнени условия от предходни лицензи. Само така може да се постигне подобрение на ситуацията, така че да спрем да наблюдаваме диви животни, затворени в непригодни клетки в българските зоопаркове.  

Предвид местоположението на Зоокът Разград в градски парк и непосредствена близост до футболен стадион, следва да зададем и въпроса за това дали и какви видове животни трябва да се отглеждат в бъдеще от общините в България, в техните градски паркове, и особено в тези с ограничено пространство.  

От ЧЕТИРИ ЛАПИ препоръчваме: 

  • 1. Изготвяне на план за колекцията и проект за нова зоологическа градина според възможностите на общината, отговаряща на целите на Директивата за зоопарковете, в която да се отглеждат само видове, за които има подходящ персонал, ресурс и капацитет.  
  • 2. Подготвяне на подходяща площ и изграждане на нова зоологическа градина на подходящо място, където животните да не бъдат обезпокоявани и изграждане на зоопарк, съобразен със законодателството.  
  • 3. Връщане на животните, включени в плана за колекцията, за които има ресурс и капацитет, в новопостроената зоологическа градина.  
zoo cage in Bulgaria

#ЗовЗазоопарковете

Открийте доклада на ЧЕТИРИ ЛАПИ, както и още подробна информация за зоопарковете в България

Вижте още

Търсене