Дариосиновяване
Blagoevgrad zoo

#ЗовЗаЗоопарковете: Зоопарк Благоевград - преди и след новия лиценз

Реалността в зоопарка повтаря неизпълнени условия от предходни лицензи  

18.11.2021

Зоопарк Благоевград има лиценз, който е валиден до май 2026 година. През май 2021 г. зоопаркът получи поредния такъв с условия, които повтарят неизпълнени условия от предходни лицензи.  

Отчитането на изпълнението на условията по предходен лиценз е задължителна част от процедурата по лицензиране. Допуска се лицензиране с неизпълнени изисквания, в случай на настъпили обстоятелства, които водят до отпадане на необходимостта от конкретно изискване или когато те са в процес на изпълнение.  

Всяко условие в лиценза се поставя с определен срок, който също би трябвало да бъде спазен. Изпълнението му подлежи на контрол чрез периодични и специализирани проверки от регионалните инспекции по околната среда и водите. Наблюденията на екипа на ЧЕТИРИ ЛАПИ показват, че често поставените изисквания или не се изпълняват в определения срок, или не се изпълняват изобщо.  

Зоопарк Благоевград е лицензиран със следните неизпълнени условия по предходния лиценз от 2016 г.: 

  • Осигуряване на подходяща среда и средово обогатяване съгласно Наредба 6 на американския бизон в срок до две години ;
  • Осигуряване на средово обогатяване и достатъчна растителност в ограждението на лъвовете ;
  • Да се изпълнят изискванията за отглеждане по отношение на площта на заграждението на зелена морска котка;
  • Да се осигури партньор или социална среда на мантиестия павиан, съгласно изискванията на Наредба 6;  
  • Да се осигури участие на зоопарка в дейности за повторно въвеждане в природата на диви животни и за организиране или участие в научни и други изследвания от значение за опазване и отглеждане на видовете 

Осигуряване на подходяща среда и средово обогатяване съгласно Наредба 6 на американския бизон в срок до две години:

Изискване за съобразяване на условията за отглеждане с Наредба 6 е поставено и в лиценза на зоопарка от 2008 г. Това означава, че това условие остава неизпълнено и бизонът живее в среда, която по никакъв начин не отговаря на нуждите на вида вече 13 години!  

През ноември 2021 г., когато екип на ЧЕТИРИ ЛАПИ посети зоопарка, бизонът беше на място, в същата непригодна, тясна клетка. В настоящия лиценз е поставено условие в срок от 6 месеца (считано от 07.05.2021 г.) бизонът да бъде изведен в друга зоологическа градина при подходящи условия. На 7ми ноември срокът на това условие изтече. Очакваме от отговорните институции стриктен контрол и ответни действия, ако условието остане само на хартия за пореден път. Страданието на бизона в благоевградския зоопарк трябва бъде прекратено!  

lion cage in Blagoevgrad zoo

Осигуряване на средово обогатяване и достатъчна растителност в ограждението на лъвовете:

Същото условие по чл. 9 от Наредба 6 фигурира и в лиценза на Зоопарк Благоевград, издаден през 2008 г. Отново едно и също изискване остава неизпълнено и се повтаря в няколко последователни лиценза.  

В настоящия лиценз от 2021 г. същото условие да се структурира и обогати средата е поставено със срок от 6 месеца. По време на посещението на ЧЕТИРИ ЛАПИ през септември 2021 г. намерихме лъвицата в същото заграждение, в което липсват необходимото средово обогатяване и естествена растителност, които да създадат условия, близки до естествените за вида.

През юли 2020 г. в Зоопарк Благоевград се родиха лъвчетата Симба и Бамби, плод на близкородствено размножаване – техните родители са брат и сестра. Тъй като лъвицата не проявява майчински инстинкт и персоналът на зоопарка не успява да се погрижи за лъвчетата, те са изпратени в Зоопарк Варна. Още преди преместването им във Варна, Зоопарк Благоевград обяви, че ще построи ново местообитание за лъвове. В края на август обаче, в медиите беше обявено, че от Община Благоевград предлагат средствата, предвидени за ремонт на клетката на лъвовете в зоопарка, да бъдат пренасочени за други цели.

Следва да се отчете, че в новия лиценз на Зоопарк Благоевград е поставено условие да не се размножават и отглеждат заедно близкородствени животни. От ЧЕТИРИ ЛАПИ приветстваме това условие, което предотвратява раждането на поколение, застрашено от тежки генетични проблеми. При последното ни посещение през септември не успяхме да видим мъжкия лъв в клетката. Лъвовете брат и сестра следва да бъдат отделени, но те не трябва да се отглеждат по единично, защото това противоречи на социалните нужди на вида и е нарушение на Наредба 6.  

zoo cage

Да се изпълнят изискванията за отглеждане по отношение на площта на заграждението на зелена морска котка: 

Изискването за осигуряване на необходимата за вида минимална площ на вътрешното и външното пространство на клетката е поставено в предходния лиценз със срок на изпълнение една година. То не само не е изпълнено в срок, а не е изпълнено изобщо и се повтаря в настоящия лиценз, с указание да се разшири на база на съседна клетка в рамките на 6 месеца.  

Да се осигури партньор или социална среда на мантиестия павиан, съгласно изискванията на Наредба 6:

Съобразяването със социалното устройство и нужди на вида фигурира като условие със срок на изпълнение две години и в лиценза, издаден през 2016 г., и в лиценза преди това, от 2008 г. В настоящия лиценз това изискване е поставено със срок на изпълнение от 1 година. Наредба 6 гласи, че самостоятелно отглеждане на примати се разрешава само в изключителни случаи и за период до една година. Мантиестият павиан в Зоопарк Благоевград, обаче, продължава да чака и да живее самотен, в нарушение на изискванията, повече от десетилетие!  

zoo cage in Blagoevgrad

Да се осигури участие на зоопарка в дейности за повторно въвеждане в природата на диви животни и за организиране или участие в научни и други изследвания от значение за опазване и отглеждане на видовете  

Това отново е условие, което е останало неизпълнено и се повтаря в три последователни лиценза – от 2008 г., от 2016 г. и от 2021 г. В настоящия лиценз изискването е Зоопарк Благоевград да предостави на Министерството на околната среда и водите план за осигуряването на тези дейности в рамките на 6 месеца. Участието в повторно въвеждане на видове в природата и в научна дейност всъщност е една от основните мисии, която един зоопарк трябва да изпълнява. Изводът обаче е, че Зоопарк Благоевград е легализиран и функционира 13 години, без да отговаря на една от основните цели на Директивата за зоологическите градини на ЕС по отношение на консервационната и научна дейност.  

Подобренията по оградите и мрежите на огражденията, информационните табели и осветлението са стъпка в правилната посока, но те не са достатъчни, тъй като не допринасят за осигуряването на подходяща среда, близка до естествената за видовете, каквито са и законовите изисквания.  

Практиката да се предоставят лицензи с едни и същи, неизпълнени условия от предходни лицензи, води до липса на подобрения в условията на отглеждане на животните, които остават затворени в неподходяща среда много години.  

Призоваваме Зоопарк Благоевград спешно да въведе подобрения в местообитанията на животните чрез обзавеждане и озеленяване на вътрешните и външните пространства и да изпълни поставените в настоящия лиценз условия в посочения срок. 

Настояваме Министерството на околната среда и водите да извършва стриктен контрол на изпълнението на поставените изисквания в определения срок и да предприеме съответните мерки в случай на неизпълнение. Настояваме да бъде прекратена практиката за издаване на лицензи с едни и същи, неизпълнени условия от предходни лицензи. Само така може да се постигне подобрение на ситуацията, така че да спрем да наблюдаваме диви животни, затворени в непригодни клетки в българските зоопаркове.  

zoo cage in Bulgaria

#ЗовЗазоопарковете

Открийте доклада на ЧЕТИРИ ЛАПИ, както и още подробна информация за зоопарковете в България

Вижте още

Търсене