Two dogs on a couch | Responsible Pet Ownership |2020

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КОТКИТЕ И КУЧЕТАТА В ЕС БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ 

Това е добра предпоставка за по-добро регулиране на онлайн търговията с животните-компаньони

21.3.2024

През декември 2023 г. Европейската комисия предложи за първи път в историята си европейска правна рамка за осигуряване хуманно отношение и проследяване на кучетата и котките, които се развъждат, отглеждат и търгуват с икономическа цел в рамките на Съюза. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ подкрепя и застава зад намерението на Комисията да предприеме действия срещу незаконната търговия с кученца и смята, че предложението определя добри стандарти за целите, които се стреми да постигне. 

Въпреки това, нашето становище е, че няколко елемента от предложението следва да бъдат подобрени, за да се осигури желаното въздействие и да се затворят възможните вратички, които биха могли да бъдат използвани от недобросъвестни търговци на кученца. 

Целта на ЧЕТИРИ ЛАПИ е да се постигне по-безопасна и напълно проследима онлайн търговия с животните-компаньони, като се гарантира, че само идентифицирани и регистрирани кучета и котки ще могат да бъдат рекламирани от регистрирания им стопанин.  

СТАНОВИЩЕТО НА ЧЕТИРИ ЛАПИ 

1. Идентификация и регистрация  

Предложението: Предложението е насочено към необходимостта от идентификация и регистрация на всички кучета и котки. То обаче се отнася само за животните, които понастоящем се търгуват с икономическа цел, и следователно не се прилага еднакво за всички представители на двата вида.

Необходими подобрения: 

Всяко коте, както и всяко куче може да стане обект на търговия в някакъв момент от живота си.. Затова би било пропуск да се започне вписването на тази ключова информация едва на по-късен етап, когато животното бива обявено за продажба. В основите на европейското право е залегнал именно принципа за премахване на настоящите и възможни бъдещи пречки пред търговията. Следователно ако не се прилагат еднакви изисквания за  микрочипиране и регистрация на всички котки и кучета, съществува риск тези пречки да се запазят. Ето защо ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за:  

 • Разширяване на обхвата на задължението за извършване на идентификация и регистрация на всички кучета и котки, а не само на онези, които са предназначени да бъдат "придобити" от нов собственик. Задължителната регистрация на всички кучета и котки осигурява надеждни данни и проследяемост във всеки случай, например когато животното се продава едва на по-късен етап от живота му, но също и когато изгубено животно трябва да се събере със стопаните си или когато трябва да се установи източникът на заразна болест. В крайна сметка трябва да се отбележи, че безстопанствените животни също могат да станат част от търговската дейност по една или друга причина. 
 • Информацията в базите данни за животните и за техните стопани трябва да бъде проверена и надеждна, и то като се започне от самия развъдчик
  Първият регистриран стопанин трябва да бъде развъдчикът на животното, а всеки следващ стопанин на животното трябва да бъде с проверена самоличност в базата данни. От решаващо значение е лицата да не могат нерегламентирано да регистрират ключова информация за себе си или за животното, за да се избегне наличието на фалшива информация в базите данни, тъй като това би създало вратичка, която да се използва от незаконни развъдчици и търговци.
 • Проследимостта на животните, които влизат в ЕС, трябва да започва от страната им на произход, с тяхната проверена идентификация и регистрация в базите данни там. 

2. Онлайн търговия

Предложението: Предложението е насочено към проблема с онлайн търговията с кучета и котки, като то предвижда изискване към продавачите да предоставят на купувача доказателство за идентификацията и регистрацията на котката или кучето, както и създаването на инструменти, позволяващи на купувача сам да провери регистрацията на животното.  

Спрямо предложението, онлайн платформите за класифицирани обяви ще трябва да интегрират своя интерфейс, така че обявите за кучета и котки задължително да съдържат и показват видимо доказателство за извършени идентификация и регистрация, както и конкретна информация за животното - неговия вид, пол, дата и държава на раждане.  

Освен това, собствениците на платформите ще бъдат задължени да информират своите потребители за възможността за извършване на независима проверка на достоверността на предоставената за животното информация, посредством предоставения за целите инструмент.

Необходими подобрения: 

ЧЕТИРИ ЛАПИ оценява високо предвидените промени, но , препоръчва следното, за да се гарантира желаното въздействие:

 • За да може проверката на регистрацията на животното да се извършва във всички платформи, ЧЕТИРИ ЛАПИ препоръчва тази проверка да се извършва преди самото публикуване на обявата. Това гарантира, че всяко куче или котка, което се рекламира, е категорично и достоверно регистрирано към проследим търговец.
 • ЧЕТИРИ ЛАПИ вярва, че система, интегрирана в самите онлайн платформи, като например софтуер, който проверява регистрацията, когато продавачът създава обявата, би била по-ефективна, не натоварваща и удобна за потребителя мярка, която би гарантирала на платформите и потребителите, че животното, което ще бъде обявено, е регистрирано към проследим продавач. Такава система вече съществува и доказано работи. Интегрираната система за проверка на регистрацията не налага общо задължение за наблюдение и е в съответствие със Закона за цифровите услуги (Регламент (ЕС) 2022/2065). 

Макар да вярваме, че един външен уебсайт за потвърждаване на регистрацията вероятно ще работи спрямо същите принципи, сравними с тези на нашето решение, интегрираната версия би предоставила на сайтовете за класифицирани обяви повече средства за по-добър контрол на търговията, а на потребителите – по-ефективни инструменти за защита.  

Ако предложеният регламент не изисква проверка на регистрацията на домашния любимец преди пускането на обявата, трябва да се вземе предвид следното: 

Външен инструмент за проверка на регистрацията, предлаган единствено като възможност за потребителите да проверяват регистрациите, е по-малко вероятно да възпре незаконните търговци да използват онлайн платформите. Освен това той би изисквал значителни ресурси, за да се популяризира публично, така че да достигне до потенциалните купувачи и все пак може да не бъде взет под внимание от значима част от тях.  

Интегрираната версия и проверката на регистрациите на всички кучета и котки в момента на тяхното рекламиране ефективно осигуряват по-безопасна търговия, тъй като гарантират проследяването на всички продавачи. 

Подобен интегриран механизъм за проверка на регистрацията доказано работи. Това е демонстрирано със софтуера "VeriPet", разработен от ЧЕТИРИ ЛАПИ и Европетнет. Като свързва онлайн платформите с базите данни за регистрация на животните, "VeriPet" може да провери регистрацията на животното към лицето, което го предлага, включително и трансгранично. При създаването на онлайн обявата продавачът предоставя номера на микрочипа на животното и мобилният си номер, към който е вписано животното в базата данни. Ако данните съвпадат с тези в регистъра, VeriPet изпраща еднократен код на телефонния номер, също вписан в него, който е необходим за публикуването на обявата. Само регистрираният собственик ще получи този код. Преди обявата да бъде пусната в действие, се гарантира, че животното е регистрирано и че собственикът е проследим. 

VeriPet се прилага в онлайн платформата dogs.ieсъс зелената отметка се разграничават рекламите, които са били проверени (в dogs.ie използването на VeriPet понастоящем е доброволно за рекламодателите). Освен това, като кликнете върху отметката до номера на микрочипа в обявата, се разкрива нечувствителна информация за животното, като вид, пол, дата на раждане, която се извлича и предоставя направо от базата данни. Това осигурява допълнителни средства за по-безопасна търговия.

Европетнет може да помогне за осигуряване на прозрачност в търговията чрез софтуера VeriPet. 

Европетнет е инициатива за свързаност между базите данни, които функционират в цяла Европа и съдържат информация за собствеността на микрочипирани и регистрирани домашни любимци. Задачата на Европетнет е да свързва изгубените кучета със собствениците им, а нейната публична търсачка търси микрочипове в международен мащаб и показва коя от базите данни на членовете ѝ притежава най-новата информация за микрочипа и стопанина, но също така хронологично показва историята на регистрацията, което позволява проследяване на животното до неговия произход. Базите данни, които членуват в мрежата, споделят с Европетнет само номерата на микрочиповете, които притежават, и датите на тяхната регистрация. 

Европетнет е пример за международна оперативна съвместимост на бази данни, която осигурява проследимост на регистрациите на домашни любимци в целия ЕС по сигурен начин. 

3. Оперативно съвместими бази данни между държавите-членки 

Предложението: Държавите-членки трябва да гарантират, че техните бази данни са оперативно съвместими със съответните бази данни на другите държави-членки, така че идентификацията на куче или котка да може да бъде удостоверена и проследена в целия Съюз.

Становището на ЧЕТИРИ ЛАПИ: 

 • Въпреки че ЧЕТИРИ ЛАПИ вярва, че изискването за оперативна съвместимост на базите данни няма да е обременително, тъй като вече съществуват подобни системи за регистрация на други видове животни и за обмен на ветеринарно-медицинска информация, ЧЕТИРИ ЛАПИ все пак би предоставила в по-голяма степен своята подкрепа относно внедряването на система, която да осигури бърз и лесен начин за комуникация между базите данни. Такава система би могла да бъде осигурена от Европетнет, която функционира от повече от 20 години и осигурява проследяване на отделните животни, включително и в онлайн търговията. 

4. Задължения на развъдчиците 

Предложението: За съжаление, настоящето предложение изключва малките развъдници от спазването на общоустановените задължения, най-вече задължението за регистрация. Регистрацията на обекта и дейността при компетентния орган е прост и не утежняващ административен процес, който не се различава много от регистрацията в киноложки клуб, която вече е обичайна практика сред голяма част от развъдчиците. Два неотдавнашни доклада относно Действията на ЕС по прилагане на европейското законодателство показаха, че основен проблем остава честото несъответствие между декларирания статут на даден развъдчик и реалния обем на дейността му - търговците твърдят, че продават единственото си кучило, докато всъщност работят в много по-голям търговски мащаб. Тази вратичка трябва да бъде премахната с въвеждането на задължителна регистрация за всички развъдчици, независимо от обема на тяхната дейност, която ще даде цялостна представа за мащабите на развъдната дейност.  Освен това, изключването на малките развъдници от основните задължения и общите изисквания за хуманно отношение към животните рискува да остави хиляди животни без защита.

Необходими подобрения: 

Обхватът на задължението за регистрация следва да бъде разширено и да включи всички развъдчици на котки и кучета. Изключването на развъдчиците, които отглеждат до три женски и произвеждат общо две или по-малко кучила на обект и календарна година би оставило отворена вратата за нерегламентирани, нелегално развъждане от страна на развъдчиците, които биха могли да развъждат и търгуват с много по-голям брой животни от този, който първоначално им е позволил да получат „изключението от правилото“. Това също така би застрашило до голяма степен защитата на хуманното отношение към животните, отглеждани в тези развъдници.

Целта на тази развиваща се страница е да съпътства работата по предложението до самото му изпълнение. Целта ни е да предоставим достоверни факти, цифри и аргументи, както и конкретни предложения за последващи действия на заинтересованите страни. Тук се съсредоточаваме предимно върху онези елементи на предложението, които са свързани със спирането на незаконната търговия с кученца онлайн, а това са най-вече: 

 • Задължителна идентификация и регистрация за пълно проследяване 
 • Проверка на регистрацията на животното-компаньон към неговия собственик при онлайн търговията 
 • Задължение за регистрация на всички развъдчици и търговци 

Търсене