Европа няма да разглежда бездомните кучета и котки като диви животни 

Една голяма стъпка напред за бездомните и домашни животни в Европа с новият проектоплан на Закона за здравеопазване на животните 

9.6.2015

След преразглеждане на първия проектоплан на Закона за здравеопазване на животните международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ отбеляза, че думата „див“ се използва неправилно, когато се отнася до бездомните животни

През изминалата седмица евродепутатът Марит Паулсън, докладчик на Европейския парламент за закона за защита на животните и еврокомисарят Витенис Андрюкайтис представиха резултатите по споразумението между Европейския парламент, Съвета и Комисията. 

Дори и думата „див“ и „в плен“ да не бъдат премахнати е добавена клауза, която констатира, че бездомните животни не са диви и че описанието на дивите животни ще се отнася само до този закон.

dog-watching-scared

Новите предписания ще заменят и ще обхванат по-голяма част от настоящото европейско законодателство. Посочена е съществена разлика между домашните животни и тези, които са без стопани и по този начин се приписва по-ниско ниво на защита на бездомните котки и кучета в рамките на Европейския съюз.

Опасенията бяха, че това може да узакони обстрелването им. След допълнително добавената клауза компромисно решение беше намерено и вече изрично се разграничават бездомните кучета и котки от останалите животни. 

Също така проектопланът включва и други подобрения свързани със здравеопазването на животните. В първия член от законодателството е включена и клауза относно програмите за овладяване на популацията като е посочено не само, че трябва да бъдат извършвани по хуманен начин като се избягва причиняването на болка и стрес на животните, но също така, че трябва да бъде пропорционална с рисковете за здравето.

Изисква се също така проектите за намаляване на популацията да бъдат прилагани по открит начин и да включват консултации с страните, които са заинтересовани.


 

"Най-прогресивната инициатива е задължителната регистрация на търговците на животни. „Това ще спомогне за намаляването на безотговорното отглеждане и на свой ред ще намали броя на изхвърлените домашни животни“

казва Пиер Султана, директор на офиса по европейска политика към ЧЕТИРИ ЛАПИ

Новият закон ще преформулира някои клаузи относно транспортирането и регламентирането на паспортите на домашни животни в опит да намали възможностите за незаконна търговия с кученца по схемата за движение с нестопанска цел.

"Въпреки тези подобрения, някои проблеми остават неразрешени. ЧЕТИРИ ЛАПИ има опасения свързани с правилното прилагане на някои неясни термини и понятия в закона като „хуманно отношение“ към животните. „Приетите промени в закона за здравеопазването на животните не покриват всички очаквания на ЧЕТИРИ ЛАПИ, но все пак това е голяма крачка напред за бездомните и домашни животни в Европа“

казва Султана

Чрез увеличаване на контрола и предефиниране на отговорностите, този нов закон може да ограничи държавите членки да приемат програми за овладяване на популацията, които често се провеждат без прозрачност и предварителна консултация със заинтересованите страни и неправителствени организации.  

Според докладчика, окончателното гласуване в парламента за утвърждаване на този компромисен текст трябва да бъде просто формалност и трябва да влезе в сила през ноември тази година. 

Търсене