описание на Проект „Животни помагат на хората“ 

Нека заедно променим нагласата към бездомните и безпородни животни, като покажем каква важна роля могат да имат в живота на хората.  

4.10.2023

Обхват и естество на работата по Проект „Животни помагат на хората“

В работата си Проект „Животни помагат на хората” се ръководи от Стратегия 2025  на Фондация „Четири лапи“ и се стреми да променя нагласите на обществото към бездомните животни, като по този начин допринася за намаляването на броя на бездомните животни. 

Проектът насочва вниманието на заинтересованите страни към възможностите за решаване на проблемите на бездомните животни по хуманен, ефективен и устойчив начин. Проектът постига това на първо място като помага на малък брой бездомни животни – кучетата, включени в проекта имат свой дом и мисия: да помагат на хората и да допринасят за подобряването на качеството на живот на другите бездомни животни. 

На второ място, проектът постига целта си чрез осъществяване на дейности за промяна на негативното отношение към бездомните животни и поведението на хората към тях. Проектът се стреми да обхване възможно най-широк кръг от заинтересовани страни, с които да осъществява партньорство, както и отделни бенефициенти, търсещи информация, подкрепа и съдействие по конкретни проблеми. Въпреки това обхватът на Проекта не е голям, тъй като на първо място се ръководим от Стандарти за добра практика в сферата на подпомаганите от животни интервенции и на второ място – с ограничените възможности на екипа.  

Естеството на работа на Проекта се изразява в предоставяне на общодостъпни социални услуги, свързани с информиране и консултиране на бенефициентите. Работата на проекта е пряко свързана с осъществяване на взаимодействие между кучетата, част от екипа и различни бенефициенти. 

Благодарение на това взаимодействие нагласите на обществото към бездомните животни се променят по естествен път чрез осъзнаване на факта, че и бездомно куче може да е добър другар на човека и че с осиновяването на бездомно животно допринасяме за  благосъстоянието както на хората, така и на животните. 

какво включва работата ни?

1.Провеждане на информационни срещи за представяне на проекта, неговите основни цели и дейности; 

2. Осъществяване на срещи, в които информираме обществото за проблемите на бездомните животни и възможностите за разрешаването им, чрез предоставяне на конкретни решения; 

4. Реализиране на програми във връзка с промяна на нагласите в обществото спрямо бездомните и безпородни животни и начините, по които можем да сме им полезни; 

5. Извършване на консултации на потребители, които имат страх от кучета (кинофобия) или като психологическа подкрепа за лица, интересуващи се от  спецификите, особеностите и стъпките в процеса по осиновяване на бездомно животно. 

Механизъм за включване в проекта и целеви групи 

Проектът се реализира в сътрудничество с партньорски организации, с които се сключва споразумение за съвместна работа. Това предоставя възможност за по-добра регулация на дейностите на екипа. Индивидуални заявки за включване в отделните програми се приемат, когато графикът за работа на екипа в рамките на календарната година позволява това.  

Проектът разполага с разработени програми в зависимост от основните дейности и поставени цели, и обхваща потребители от следните  целеви групи: „Всички деца“, „Деца и пълнолетни лица с увреждания“, „Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето”, „Пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация”, „Родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и  кандидати за приемни семейства“ и „Възрастни хора в надтрудоспособна възраст“.  

Какво постигаме?

  • Помагаме на малък брой бездомни животни (кучетата, включени в проекта) да имат свой дом и мисия – да помагат на хората и да допринасят за подобряването на отношението към другите бездомни животни; 
  • Осъществяваме дейности за формиране на положително отношение от страна на хората към животните без дом и порода;
  • Стремим се да достигнем до възможно най-много хора, организации и институции, с които да работим съвместно за подобряване на благосъстоянието на животните.

Подпомагани от животни интервенции 

Международните Стандарти за добра практика в сферата на подпомаганите от животни интервенции определят различните посоки на работа при взаимодействието между хора и животни. Стандартите дефинират основните модули на интервенциите, подпомагани от животни.   

На първо място това е модулът Подпомагани от животни дейности (ААА). Този модул включва различни дейности, насочени към ангажирането на обществото с каузата за защита на бездомните животни. Именно в този модул се позиционира работата на проект “Животни помагат на хората” и всички предоставяни програми са част от него. 

На второ място е модулът Подпомагано от животни обучение (AAE). Тук попадат всички обучения, насочени към деца, юноши и/или възрастни, съобразени с индивидуалните нужди на участниците. Обученията могат да включват работа по развитие и надграждане на една или повече от следните характеристики – внимание, памет, реч, екзекутивни функции, интелект, себепознание, ефективно общуване с другите.  

На трето място е модулът Подпомагана от животни терапия (AAT). В този модул се предоставят услуги по консултиране, насочени към родители и техните деца, както и към възрастни, спрямо  индивидуалните потребности на участниците. Консултирането може да включва работа в различни насоки – подобряване на благосъстоянието на индивида във връзка със здравословното, психичното и/или социалното му функциониране.  

Ръководен от международните стандарти и дефинираните модули, както и от стандартите за качество на социалните услуги в България, към настоящия момент Проект „Животни помагат на хората“ предоставя своите услуги само в рамките на Модул Подпомагани от животни дейности. При стартирането на Проекта през 2016 година основната задача на екипа бе да докаже, че бездомните кучета могат да бъдат огромен актив за обществото, а не само наболял проблем. Започнахме работата си в тази посока чрез прилагане и адаптиране на международната програма за асистирана терапия с помощта на кучета на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ, в която бивши бездомни кучета биват избрани, обучени и сертифицирани от експерти в сферата, за да ги превърнат в успешни кучета за работа

В тази посока постигнахме много:

Гордеем се с постигнатите успехи

  • Подпомогнахме подобрението в една или повече от следните сфери на функциониране на бенефициентите – физиологична, когнитивна, емоционална, поведенческа и социална. С нашата иновативна дейност допълнихме традиционните методи за работа и дадохме възможност на семействата да ползват безплатна социална услуга. Това ни дава основание да вярваме, че сме допринесли за подобряване на качеството на живот на децата, юношите и възрастните, включени в проекта
  • Четири кучета намериха свой дом и призвание като станаха част от екипа ни. Две от тях (Шоко и Смайли), постъпили на лечение в клиниката ни в Банкя със сериозни наранявания, бяха излекувани, осиновени и обучени за работа като кучета терапевти. Третото ни куче, Кая, беше осиновена от приюта в град Перник и също извървя своя път на обучение до започване на работата с нашите бенефициенти. Фрея е най-новият член на екипа, който все още се обучава и съвсем скоро предстои да се включи активно в отделните Програми на Проекта.
  • Не на последно място следва да отбележим, че някои от бенефициентите и партньорските организации, с които работихме, осиновиха безпородни животни и се превърнаха в прекрасни стопани.

Нашите цели се разширяват и се променят, спрямо изискванията на обществото, но оставаме верни на визията и мисията на ЧЕТИРИ ЛАПИ. 

Нашите резултати дотук:

През годините успяхме да създадем трайни и силни партньорски отношения с множество организации и институции, благодарение, на които достигнахме до множество бенефициенти и реализирахме успешно програмите си. Част от тези партньори са Районите „Лозенец“, „Слатина“ и „Средец“, ЦСОП „Едуард Сеген“, ДЦДВУ „Слънчоглед“, ДГ №141 „Славейкова поляна“, ДГ №52 „Илинденче“, център за работа с деца „Местенцето“, ЦСОП „Лозенец“, рехабилитационен център „Трамплин“, Защитени жилища за лица с умствена изостаналост „Светлина“, Светлина за нас“ и „Бъдеще за нас“, Домове за възрастни и стари хора „Свети Георги“ в с. Вакарел, „д-р Адриан Атанасов“ в гр. Ботевград и „Сердика“ в гр. Банкя. 

В периода 2017-2020 г. екипът на Проекта успя да проведе над 780 индивидуални и групови сесии с близо 100 бенефициента. Сред тях работихме с деца с различни увреждания и със специални образователни потребности, с деца и с юноши с проблемно поведение и с възрастни с интелектуални затруднения, деца със СОП, деца и юноши с проблемно поведение. Основната посока на работа през този период беше консултативна и терапевтична. 

Периодът 2020-2022 г. беше белязан от Covid-19 пандемията, което наложи промяна в стила и начина на работа на организациите в световен мащаб. През този период преодоляхме много трудности, адаптирахме се към новата реалност и продължихме да работим за постигането на нашите цели. Успяхме да проведем над 690 индивидуални и групови сесии и достигнахме до повече от 250 бенефициента. Основната причина за по-големия брой достигнати хора е работата ни по Програма „Обществена ангажираност“, която реализираме в сътрудничество с различни общини и в рамките, на която осъществяваме срещи с много на брой деца в училища и детски градини. 

Визия на ЧЕТИРИ ЛАПИ е да се бори за свят, в който хората се отнасят към животните с уважение, емпатия и разбиране. В тази посока Проектът се стреми да променя нагласите към бездомните и безпородни животни, а това можем да постигнем чрез популяризиране на дейността ни сред колкото се може повече хора. Постигаме това като спазваме Стандарти за добра практика в сферата на подпомаганите от животни интервенции и Стандартите за качество на социалните услуги. Именно поради тази причина през 2023 г. променихме фокуса ни на работа, реструктурирахме дейността си създадохме нови програми, чиито резултати ще проследим в бъдеще. 

подкрепете нашата работа!


За промяна на отнощението към бездомните кучета и хората, нуждаещи се от подкрепа

Сподели сега

Търсене