Calf laying down

ПРОМЕНИ ТЯХНАТА ИСТОРИЯ  


#DoBetterForAnimals

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

РЕФОРМА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

В момента сме изправени пред изключителната възможност да променим историята на милиарди животни. 

Всяка година на територията на Европейския съюз милиарди селскостопански животни прекарват целия си живот в клетки, ставайки обект на болезнени осакатявания и лоши условия на отглеждане, след което се транспортират през границите на ЕС и към трети страни, само за да бъдат убити по начин, който им причинява огромно страдание. 

Сега имаме огромна възможност да повишим стандартите за хуманно отношение към животните на европейско ниво. Тази година Комисията трябваше да излезе с предложения за реформи на четири основни законодателни акта за хуманно отношение към животните в рамките на Европейския съюз. 

В началото на октомври 2023 г. обаче заместник-председателят на Европейската комисия посочи, че ще се пристъпи само към една от четирите обещани законодателни реформи за хуманно отношение към животните, а именно транспортирането на живи животни.

Тези законодателни актове определят бъдещето на това как ще се отглеждат, транспортират и умъртвяват селскостопанските животни в Европейския съюз през следващите десетилетия и имат за цел да осигурят повече прозрачност за потребителите. Това оказва огромно влияние не само върху живота на животните в Европейския съюз, но и върху живота на милиарди животни, страдащи в селскостопанските системи по целия свят. 

#DoBetterForAnimals#DoBetterForAnimals

Помогни ни да се пренапише системата: Три основни закона влияещи върху хуманното отношение на селскостопанските животнив ЕС са в процес на ревизия, а четвърти скоро ще бъде предложен.

Условия на отглеждане 

+

Обща директива за селскостопанските животни  


1,4 млн.граждани поискаха #КрайНаКлетките в Европа.Сега трябва да гарантираме, че тя ще сложи край на отглеждането в клетки и ще постигне още повече,като установи високи стандарти за хуманно отношение към животните.   

×

Транспорт

+

Регламент за транспорта 


През последното десетилетие работим интензивно за промяна на законодателство.Настояваме да се спре жестокото транспортиране на живи животни (#StopTheTrucks)  и да се смени системата, която подлага на мъчение животните. 

×

Умъртваване

+

Регламент за защитата на животните по време на умъртвяване


Искаме да видим преразглеждане на регламента за защитата на животните  по време на умъртвяване, за да се решат основните проблеми  на европейско равнище. 

×

Регламент за етикетирането, свързано с хуманното отношение към животните 

+

Регламент за етикетирането


 Необходимо е по-добро етикетиране на продуктите  за хуманното отношение към използваните животни, за да се подпомогнат потребителите при избора на по-добри храни. 

×

Какви са тези законодателни актове на ЕС за хуманно отношение към животните и защо е необходимо те да бъдат преразгледани? 

През 2020 г. стратегията на ЕС "От фермата до трапезата" очерта визията за бъдещето на хранително-вкусовия сектор в Европейския съюз. Съществуват няколко законодателни акта на ЕС за хуманно отношение към селскостопанските животни, като в момента се преразглеждат три основни законодателни акта, а именно: 

  • Общата директива за селскостопанските животни (Директива 98/58/ЕО на Съвета) 
  • Регламент за транспорта (Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета) 
  • Регламент за защитата на животните по време на умъртвяване (Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета) 

Всяко от тези действащи законодателства е остаряло и сериозно изостава от последните научни изследвания за поведението на животните и физиологичните им нужди. Това означава, че селскостопанските животни не сa надлежно правно защитени в Европейския съюз и в останалата част на света. Условията, при които се отглеждат, транспортират и умъртвяват животните, се различават значително в ЕС и правилата често се нарушават поради слабото им прилагане. С течение на времето, с нарастването на очакванията на гражданите на ЕС, милиони хора вече настояват за по-хуманно отношение към животните в Европейския съюз. Политиците виждат искането и необходимостта да бъдат в крак с науката и сега е моментът да се гарантира, че тези законодателни актове се основават на най-новите научни доказателства. С това Европейската комисия ще представи на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз нови предложения за хуманно отношение към животните през 2023г. 

Как европейското законодателство може да промени живота на милиарди животни по света? 

Европейският съюз има водеща роля в изготвянето на правила, а европейските ценности имат широк обхват на влияние. Ето защо регламентите, изготвени в рамките на ЕС, оформят световния пазар, тъй като другите държави много често приемат правилата и разпоредбите на ЕС. По отношение на селскостопанските животни това означава, че измененията в тези законодателни актове могат да окажат силно влияние върху промените и развитието на правилата за отглеждане, транспортиране и умъртвяване на селскостопански животни в целия свят. Тези решения ще окажат значително влияние върху живота на милиарди животни, които страдат в селскостопанските системи по света, за много години напред. 

Регламент за транспорта (Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета) 

След като прекарат целия си живот в интензивни системи за отглеждане или дори преди да бъдат отбити от майките си, милиарди животни преминават през ужасяващи пътувания. Тези животни се транспортират в продължение на няколко дни и седмици в жестоки условия през границите на ЕС и в трети страни. Регламентът за транспорта е в сила от 2007 г. насам. Този регламент обаче не успява да защити милиардите животни, които се транспортират в рамките на Европейския съюз и извън него всяка година. Разследванията и независимите доклади ни показват, че животните страдат значително по време на тези пътувания, а рутинните нарушения на и без това слабото законодателство водят до ужасното страдание на милиарди животни годишно. 

През последните десетилетия ЧЕТИРИ ЛАПИ работи усилено за промяна на съществуващото законодателство и за прекратяване на транспортирането и износа на живи животни на дълги разстояния към трети страни. 

Последните години бяха силни за транспортната кампания #StopTheTrucks, тъй като нашите поддръжници призоваха Европейския съюз да промени системата и да се спре жестокото транспортиране на живи животни. Сега е моментът за вземане на решение, тъй като регламентът за транспорта се преразглежда, имаме нужда от подкрепата на гражданите и на европейските институции, за да гарантираме, че в преразгледания регламент ще бъде включена забрана за жестоко транспортиране на живи животни. Нуждаем се от по-кратки срокове за транспортиране и от специални изисквания за транспортиране, съобразени със спецификите на видовете. Вместо да се подлагат на травмиращ износ, трябва да се разреши единствено транспортирането на месо и трупове, както и на генетичен материал. 

Обща директива за селскостопанските животни (Директива 98/58/ЕО на Съвета) 

Общата директива за селскостопанските животни е приета през 1998 г. и определя начина на отглеждане на селскостопанските животни в ЕС. Само през 2020 г. в системите за интензивно земеделие е имало 146 милиона свине, 76 милиона говеда и 75 милиона овце и кози. Освен това са били произведени 13,6 млн. тона птиче месо. Преобладаващата част от тези животни се отглеждат в интензивни системи без достъп до открито пространство. Милиони животни се държат в клетки и се подлагат на жестоки и болезнени осакатявания, без да се задоволяват дори основните им нужди. През изминалите години нашата съвместна Европейска гражданска инициатива #EndTheCageAge призова Европейската комисия да се ангажира с въвеждането на забрана на клетъчните системи в земеделието. Сега, когато процесът на преразглеждане продължава, трябва да гарантираме, че новото законодателство наистина ще сложи край на клетъчното отглеждане и дори ще отиде по-далеч, като установи високи стандарти за хуманно отношение към животните в селското стопанство и създаде рамка за законодателство на ЕС за хуманно отношение към животните в стопанствата, което се основава на “Модела на петте области”

Регламент за защитата на животните по време на умъртвяване (Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета) 

Докато животните се отглеждат за консумация от човека, изискванията за умъртвяване не могат да бъдат пренебрегвани, тъй като те имат значителни последици за хуманното отношение към животните. При положение, че всяка година в Европейския съюз се умъртвяват най-малко 8,4 милиарда селскостопански животни, от съществено значение е тези животни да бъдат защитени и в последните си мигове. 

Много от методите за зашеметяване в Европейския съюз, използвани преди умъртвяване, като зашеметяване във водна баня (за домашни птици) и зашеметяване с CO2 (за прасета), имат силно отрицателно въздействие върху хуманното отношение към животните. Много животни се умъртвяват без да са достатъчно зашеметени или страдат от неподходящо зашеметяване, което води до огромен стрес и болка в последните им мигове. 

При такъв голям брой животни, които се умъртвяват и обработват в тези обекти, работниците са подложени на натиск от време, което означава, че нарушенията стават "обичайна практика", което пък води до сериозни проблеми с хуманното отношение към животните. В резултат на това методите за умъртвяване на животните не само трябва да бъдат преразгледани, но и системата трябва да осигури по-добър контрол, за да не може да се наруши законното третиране на животните. Преработеното законодателство трябва да въведе видеонаблюдение във всички кланици, а нарушенията трябва да се наказват със закон. 

Законодателство за етикетирането, свързано с хуманното отношение към животните 

За да могат потребителите да правят информиран и по-добър избор относно животинските продукти, които купуват, то трябва да има прозрачност по отношение на етикетирането на животинските продукти. 

В момента в ЕС има само един задължителен етикет за хуманно отношение към животните и той е върху яйцата. Понастоящем на потребителите се предоставя малко или никаква информация, която се основава на много фактори за начина, по който това животно е било отглеждано, развъждано, транспортирано или заклано, или множество объркващи частни етикети, които обещават хуманно отношение към животните. По този начин потребителите са склонни да купуват по-евтини животински продукти, които обикновено са свързани с много проблеми, свързани с хуманното отношение към животните. 

С повишаването на осведомеността, гражданите на Европейския съюз стават все по-осъзнати за ужасната жестокост към животните в индустриалното животновъдство и искат да знаят как да направят по-добър избор. Общ етикет за хуманно отношение към животните в Европейския съюз би могъл да означава, че всички животински продукти ще трябва да бъдат обозначени на опаковката с по-добра информация за живота на животните и условията на отглеждане. 

В идеалния случай, етикетът трябва да обхваща хуманното отношение към животното от раждането до смъртта му и да осигурява проследяване по цялата производствена верига. Наличието на система за етикетиране на хранителните продукти в европейските страни ще насочи пазара към продукти, които са по-благоприятни за хуманното отношение към животните, което ще насърчи и земеделските стопани да преминат от старите методи, при които животните страдат, към по-добри методи на отглеждане и земеделие. 

Как можете да помогнете за пренаписването на системата, за да стане тя по-добра за животните? 

Действията ни днес влияят на решенията им утре. И затова се нуждаем от помощта на нашите поддръжници, за да сме сигурни, че благосъстоянието на милиарди животни ще бъде поставено на първо място при преразглеждането на законодателството. Нашите европейски институции и политици са силно повлияни от исканията на своите граждани, но законодателните процеси на ниво ЕС могат да бъдат сложни и трудни за проследяване от обществеността. Нуждаем се от Вашата подкрепа на различни етапи, за да осигурим амбициозна реформа в законодателството - абонирайте се за нашия бюлетин, за да можем да се обръщаме към Вас за подкрепа по време на критичните етапи и информация за напредъка по пътя.

ВАЖНО: Рекламите, които може да прекъснат това видео, нямат връзка с ЧЕТИРИ ЛАПИ. Ние не можем да поемем отговорност за съдържанието им.

Pigs on a transport truck

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТА СЕ ПРЕРАЗГЛЕЖДА 


 Трябва да се уверимче хуманното отношение към животните е с най-висок приоритет. 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сподели сега

Търсене